Årsmøte 1998, Heia kro og gjestegård, 9mai

SAKSLISTE

1: Åpning

2: Årsmelding

3: Regnskap

4: Innkomne saker

5: Aktiviteter

6: Valg

7: Bevertning


Sak 1: Åpning..

Formann ønsket de 17 fremmøtte medlemmene velkommen til Jubileumsårsmøte.


25 ÅR 1973- 1998 


Det var ingen kommentarer til årsmøte innkallingen.

Erling og Svein Ola ble valgt til hhv. årsmøtereferent og møteleder.


Sak 2: Årsmelding.

Formannen la på vegne av styret fram årsmeldingen. Kopi legges vedlegges dette referatet. 

Årsmeldingen ble godkjent uten bemerkninger.


Sak 3: Regnskap.

Regnskapet viser et lite overskudd på 318,- Våre inntekter kommer fra kontingenten + salg av klubbskjorta. Må nevne at skjorta i år ble laget med en ekstra 25 ÅRS logo under klubbmerket ,den er og få kjøpt ved henvendelse til Svein Ola, prisen er satt til kr 50; og det er et godt kjøp.

Bevilget kr 500; til Jan Nilsen Minnefond, kreftsaken.

Klubben beholdning er pr. 1/5 98 kr 18554.50 for og være nøyaktig + lageret av t-skjorter.

Regnskapet er revidert av Judith Holand uten kommentarer.

De som ønsker en nærmere orientering om det fremlagte regnskapet kan ta kontakt med kasserer.

Årsmøtet hadde ingen anmerkninger til regnskapet slik det ble presentert.


Sak 4: Innkomne saker/ saker fra styret.

Styret kom med en tanke om skifte tidspunkt for årsmøtet.

Vaino Lamppu foreslo og legge det til vinteren. Dette ble diskutert og vi fant ut at mai er et bra tidspunkt for årsmøtet.


Sak 5: aktiviteter

Vi diskuterte hvordan vi skal markere at vi har 25-Årsjubileum i år . 

Styret skal jobbe videre med denne saken. Kontakte media og lignende.


Onsdagstreffene fortsetter som før. l. Onsdag i måneden fra ca. kl.18.00 Heia kro.


Det ble vedtatt en fellestur. Og en tur til Røyrvik. Dette er en fin rundtur og vi starter fra Vertshuset

i Grong 28/ 6- kl-11.00- Ta en tur!


Andre aktuelle - anbefalte treff.

Fjelltreffet.(S)Torghattentreffet… Mini-Troll i Valdres


Folk i fra styret drar i år på Årsmøtet NMCU , som er lagt til Sandmoen på Heimdal.


Sak 6: Valg.

Følgende styreverv er på valg: Leder. Styre medlem. Valgkomite.

Revisor Valgkomiteen har satt opp følgende forslag.


Leder: Svein Ola Nagelhus            (1 ÅR ) Gjenvalg .

N.leder: Gunleif Forsbakk.            ( 1 ÅR ) Ikke på valg . 

Sekreter: Villy Skage.                       ( 1ÅR ) Ikke på valg.

Kasserer: Villy Skage.                      ( 1ÅR ) Ikke på valg. 

Styremedlem: Åsgeir Roaldsvik. ( 2 ÅR ) Gjenvalg.

Valgkomite: Per Ragnar Schjelderup og Svein Erik Forsbakk ( 1 år ) Gjenvalg.

Revisor. Judith Holand: ( 1 år ) Gjenvalg.

Forslaget fra valgkomiteen ble vedtatt med akklamasjon.


Sak 7: Bevertning

Etter årsmøtet ble det servert middag og jubileumskake til kaffen

Etterpå ble det hyggelig samvær i hyttene til langt på natt..


Deltagerliste, årsmøtet i Trøndelag MC- klubb, 9/5-98.

Villy Skage.

Svein Voldseth. Elen Mari. 

Per Ragnar Schjeldrup.

Gunleif Forsbakk. Jonas. 

Svein Erik Forsbakk.

Åsgeir Roaldsvik.

Judith Holand John Arne Skage. Marion og Even.

Liv og Erling Wiik.

Vaino Lamppu.

Jan Erik Edvardsen.


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk

sekretær


Årsmelding fra styre for perioden 5/97-5/98

Styret har i denne perioden bestått av:

Leder: Svein Ola Nagelhus

N.Leder: Gunleif Forsbakk

Sekretær: Svein Erik Forsbakk

Kasserer: Villy Skage

Styremedlem: Åsgeir Roaldsvik


Øvrige tillitsvalgte har vært:

Leder valgkomiteen: Per Ragnar Schjelderup

Medlem i valgkomiteen: Svein Erik Forsbakk 

Revisor: Judith Holand


Kubben har pr. april-98 20 medlemmer + 19 familiemedlemmer. 39 medlemmer i alt.


AKTIVITETER:

Styret har i perioden avholdt 1 ordinært styremøte + noen arbeids/kaffe møter.

Ut over dette holdt god kontakt pr. telefon.


Onsdags treffene:

Stort sett bra oppmøte. Fra 3 til 45 personer.


Fellestreffet med de andre klubbene på Heia 4/6 var meget vellykket. 30 sykler og 45 personer.


Ingen fellestur desverre.


Treff:

Deltok på forskjellige treff, nevner noen. 

Villy og Per Ragnar var på FIM rally i Polen. 

Liten deltagelse på Mini Troll Grindaheim, men 

Svein Erik -Jan E - Per Ragnar dro avsted 

Fjelltreffet har gjenoppstått , der var det 5stk fra vår klubb.


Møter:

Deltok ikke på NMCUs årsmøte, Stavanger er for langt unna. 

Deltok på Klubbstyre samling i Verdal 28/2. Villy er kasserer.


Dette kort fortalt.


For TMC's styre

Svein Ola Nagelhus /s/.