Svein Erik i Lofoten, Utklipp fra Namdalsavisa 2012